اعلانات سایت

معرفی به استاد برای دانشجویان مقطع ارشد

معرفی به استاد برای دانشجویان مقطع ارشد

از مدیر فاران در
Number of replies: 0

دانشجویانی که نمرات همه دروسشان را دریافت کرده اند و فقط در یک الی دو درسشان نمره قبولی کسب نکرده اند درخواستشان را با عنوان: "معر فی به استاد در مقطع ارشد" در بخش اتوماسیون به مدیر آموزش ارسال نمایند.