اعلانات سایت

معرفی به استاد

معرفی به استاد

از مدیر فاران در
Number of replies: 0

دانشجویان گرامی در مقطع کارشناسی پس از ثبت نهایی همه نمرات این ترم در صورتیکه فقط دو درس نظری (دروس عملی را نمی توان به صورت معرفی به استاد اخذ نمود) از دروستان باقیمانده باشد می توانید در بخش اتوماسیون با عنوان درخواست معرفی به استاد، آدرس ایمیل و نام دو درس باقیمانده خود را ذکر کنید تا جزوات برایتان ارسال شود. 

بدیهی است به درخواستهای قبل از ثبت نهایی همه نمرات پاسخی داده نخواهد شد.