اعلانات سایت

اعتراض به نمرات

اعتراض به نمرات

از مدیر فاران در
Number of replies: 0

دانشجویان گرامی: از آنجائیکه عدم تغییر نمرات پس از ثبت اعتراض به نمره استاد (در بخش اتوماسیون یا بخش نمره)، به منزله وارد نبودن اعتراض می باشد، در صورت اصرار به اعتراض و بررسی مجدد می بایست کتباً درخواست خود را تحویل دهید. حدوداً در اواسط هفته دوم اسفند جلسه حضوری برای دانشجویان متقاضی برگزار و برگه ها در حضور استاد و آموزش مجدد تصحیح خواهند شد و در نهایت در صورت عدم وارد بودن اعتراض "نمره خام" بدون حتی 0/25 ارفاق ثبت در کارنامه خواهد شد.

از آنجاییکه نمره هر درس توسط مدرس مربوطه ثبت می گردد، آموزش به هیچ وجه پاسخگوی اعتراض به نمرات نخواهد بود.