اعلانات سایت

مبلغ پیش پرداخت (علی الحساب)

مبلغ پیش پرداخت (علی الحساب)

از مدیر فاران در
Number of replies: 0


** مبلغ پیش پرداخت (علی الحساب برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 1,500,000 تومان و برای دانشجویان مقطع کارشناسی 750,000 تومان می باشد) بدیهی است در صورت بدهی قبلی به مبلغ پیش پرداخت اضافه خواهد شد.

)به شماره حساب ۸۷۲۶۷۹۴۸۸۳ یا شماره کارت 6104337460114331 بنام موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش(