اعلانات سایت

برنامه کلاسهای آنلاین

برنامه کلاسهای آنلاین

از مدیر فاران در
Number of replies: 0


برنامه کلاسهای آنلاین ارشد
دوشنبه مورخ ٩٨/٣/٢٧
مدیریت استراتژیک پیشرفته 10 تا 11 دکتر ایل بیگی
دوشنبه مورخ ٩٨/٣/٢٧ مدیریت منابع انسانی پیشرفته 11 تا 12 دکتر ایل بیگی
دوشنبه مورخ ٩٨/٣/٢٧ بازاريابى نوآورانه و كارآفرينى ١٣ تا ١٤ دکتر کشاورز 
دوشنبه مورخ ٩٨/٣/٢٧ بازاريابى و مديريت بازاربى پيشرفته ١٤ تا ١٥ دکتر کشاورز 


برنامه کلاسهای آنلاین کارشناسی
سه شنبه ٢٨ خرداد ماه  زبان عمومي  ١٠:٤٥-١٠ خانم صادقی
سه شنبه ٢٨ خرداد ماه  گفت و شنود ١ ١١:٤٥-١١
سه شنبه ٢٨ خرداد ماه  گفت و شنود 2 ١٢:٤٥-١٢ //
سه شنبه ٢٨ خرداد ماه  ترجمه پيشرفته ١٤:٤٥-١٤ //
سه شنبه ٢٨ خرداد ماه  بيان شفاهي داستان ٢  ١٥:٤٥-١٥ //
سه شنبه ٢٨ خرداد ماه  بيان شفاهي داستان ١ ١٦:٤٥-١٦ //