اعلانات سایت

کلاس حضوری سمینار در رشته های ارشد حقوق

کلاس حضوری سمینار در رشته های ارشد حقوق

از مدیر فاران در
Number of replies: 0


کلاس حضوری سمینار در رشته های ارشد حقوق خصوصی با جناب آقای دکتر عباسی

روز دوشنبه 98/09/18 ساعت 15 عصر در مکان موسسه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کلاس حضوری سمینار در رشته های ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با جناب آقای دکتر کوشکی

روز چهارشنبه 98/09/20 ساعت 16 عصر در مکان موسسه